Zapraszamy mieszkańców Gminy Burzenin, Pęczniew, Sieradz (z wyłączeniem miasta Sieradz) oraz Warta do udziału w szkoleniu przygotowania zawodowego w ramach projektu: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację szkoleń w zakresie turystyki aktywnej, zdrowego trybu życia oraz kultywowania dziedzictwa i kultury obszaru na terenie LGD Przymierze Jeziorsko,
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

W razie pytań zapraszam do kontaktu tel. 530 856 301
oraz mail: szkoleniahorseway@gmail.com
Liczba miejsc ograniczona.

Pęczniew, dn. 12.03.2019r.

 

 

Regulamin rekrutacji uczestników szkoleń w zakresie turystyki aktywnej, zdrowego trybu życia oraz kultywowania dziedzictwa i kultury obszaru na terenie LGD Przymierze Jeziorsko

 

 • 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i udziału w szkoleniach oraz warsztatach realizowanych w ramach projektu „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację szkoleń w zakresie turystyki aktywnej, zdrowego trybu życia oraz kultywowania dziedzictwa i kultury obszaru na terenie LGD Przymierze Jeziorsko” organizowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 2. Organizatorem jest Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” z siedzibą: ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.
 3. Szkolenia realizowane będą w okresie od 6.05.2019r. do 17.05.2019r. w:

– w Stajni Stara Dąbrowa – zajęcia teoretyczne oraz warsztaty z udziałem koni,

– na obszarze LGD Jeziorsko w okolicy Stajni Stara Dąbrowa – warsztaty i zajęcia terenowe.

 1. Celem projektu jest wykształcenie grupy 30 osób z lokalnej społeczności, które już pracują w sektorze turystyki lub chciałyby podjąć pracę w sektorze turystyki aktywnej, promocji zdrowego trybu życia oraz kultywowania dziedzictwa i kultury obszaru na terenie LGD Przymierze Jeziorsko.
 2. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 3. Organizator zapewnia: wykładowców, sale i materiały szkoleniowe, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie oraz konie i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkoleń. 
 4. Niniejszy Regulamin Rekrutacji będzie powszechnie dostępny na stronach przymierzejeziorsko.pl, www.stajnia-stara-dabrowa.pl i www.fundacjahorseway.pl oraz w miejscu realizacji szkoleń.

 • 2.

UCZESTNICY PROJEKTU

 

 1. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na obszarze działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”, tj. Gmina Burzenin, Gmina Pęczniew, Gmina Sieradz (z wyłączeniem miasta Sieradz) oraz Gmina Warta.
 2. Liczba uczestników szkoleń jest ograniczona i wynosi 30 osób.
 3. W ramach szkoleń każdy uczestnik zobowiązany jest do aktywnego udziału w zajęciach.
 4. Każdy uczestnik szkoleń zobowiązuje się do podpisania listy obecności.
 5. Każdy uczestnik szkoleń zobowiązuje się do poszanowania udostępnionych mu koni oraz sprzętu i wykorzystywania go wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

 

 • 3.

ZASADY REKRUTACJI

 

 1. Nabór uczestników warsztatów realizowanych w ramach Projektu zostanie przeprowadzony w okresie od 15 marca do 30 kwietnia 2019r.
 2. Zgłoszenia należy dokonać osobiście w siedzibie organizatora, Fundacji Rozwoju Osobistego Horseway tj. pod adresem: Os. Młodych 59, 99-235 Pęczniew lub mailowo pod adresem: szkoleniahorseway@gmail.com na udostępnionym formularzu zgłoszeniowym.
 3. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w warsztatach jest dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych.
 4. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, jawności i przejrzystości.
 6. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły do skompletowania list osób biorących udział w Projekcie.

 • 4.

 SZKOLENIA

 

 1. W trakcie trwania Projektu zostanie przeprowadzony cykl szkoleń z zakresu turystyki aktywnej, zdrowego trybu życia oraz kultywowania dziedzictwa i kultury obszaru na terenie LGD Przymierze Jeziorsko.
 2. Szkolenia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem szkoleń stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Godziny warsztatów będą ustalone z organizatorem i prowadzącym, o których uczestnicy projektu zostaną poinformowani najpóźniej na 7 dni przed ich realizacją.

 

 • 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Dane osobowe uczestników Projektu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Administratorem danych jest organizator, który będzie przetwarzać dane w ramach niniejszego projektu, w tym podczas promocji wydarzenia.
 2. Zgłoszenie się do projektu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, publikację zdjęć, na których znajdować się będą uczestnicy.
 3. Kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie, rozstrzygać będzie organizator.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2019 r. i obowiązuje przez cały okres trwania projektu. 

en_GBEnglish (UK)
pl_PLPolski en_GBEnglish (UK)